Merkez Yönetmeliği

 

20 Mayıs 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27939

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ORUM): Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ormancılık faaliyetleri ve orman ürünleri üretiminde teknolojiyi takip etmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve bunları uygulamaya aktarmak, böylece bu alanda ekonomik ve bilimsel faaliyetlere katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Orman ağacı türlerinde fidan üretiminin yapılarak bunların satışını yapmak,

b) Orman veya orman ağaçlarında, hastalık ve zararlıların belirlenmesi, tedavisinin yapılması hizmetini vermek,

c) Özel orman tesisi için proje hazırlanması ve uygulanmasına bilimsel destek sağlamak,

ç) Peyzaj projeleri hazırlamak ve uygulamak,

d) Kamu veya özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamak,

e) Bilirkişilik hizmeti vermek,

f) Ormancılık ve orman ürünleri alanında, Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek ve bu konuda bilimsel destek sağlamak,

g) Ormancılık faaliyetleri konusunda konferans, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ve bu alanda çalışan kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği kurarak, ortak projeler geliştirmek,

h) Öğrenci araştırmalarının yayınlanmasını sağlamak ve bu amaçla dergi, bülten ve benzeri süreli yayınlar çıkarmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı statüdeki Orman Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı statüdeki öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görev süresi sona erer. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmaması halinde ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin verimli çalışmasını sağlamak için Üniversitede ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun proje ve karşılıklı yardımları gerçekleştirmek,

f) Merkezde görev yapacak teknik, akademik ve idari personel ihtiyacını belirlemek ve bunların görevlendirilmelerini Rektörlüğe teklif etmek,

g) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil beş üyeden oluşur. Diğer üç üye, disiplinler arası çalışmaya imkan oluşturacak şekilde Müdürün önerisi ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yeni üyeler görevlendirilir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile ilgili teklifleri görüşmek ve bunları karara bağlamak,

b) Merkez çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak,

c) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yayın Tarihi: 29/03/2012
Okunma Sayısı: 3146